top of page

Etični kodeks

Kodeks etike in profesionalne prakse Inštituta Satori je usklajen s Kodeksom etike in profesionalne prakse Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP) in Inštituta za Integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana.

Namen Etičnega kodeksa profesionalne prakse Inštituta SATORI je:

 • Zaščita in informiranje oseb, ki koristijo ali se zanimajo za storitve Inštituta SATORI.

 • Jasna obrazložitev standardov profesionalne prakse Inštituta SATORI in zagotavljanje kakovostnih storitev.

 • Zagotovitev ustreznega postopka obravnave pritožb znotraj Inštituta SATORI v primeru suma oziroma obtožbe kršenja Kodeksa

ODNOS MED KLIENTOM IN TERAPEVTOM

Zaupnost informacij

 • Odnos med klientom in terapevtom je profesionalni odnos, v katerem je klientovo dobro terapevtova glavna skrb.

 • Terapevt je dolžan v vseh okoliščinah spoštovati klientovo dostojanstvo, osebno vrednost in enkratnost.

 • Terapevtov cilj je, spodbujati pri klientu večje zavedanje, mu nuditi podporo, omogočiti rast in samostojnost, z namenom, da bi se mu povečal razpon življenjskih izbir ter sposobnost in pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje odločitve.

 • Terapevt spoštuje klientovo starost, zdravstveno stanje, spol, spolno usmirjenost, versko in etnično pripadnost, družbeni kontekst in vse druge pomembne vidike njegovega življenja.

 • Terapevt klientu redno nudi možnost ponovnega pregleda terapevtskega dogovora ter napredka terapije.

 • Odločitev glede zaključka terapije je skupna odgovornost terapevta in klienta. Če terapevtova profesionalna presoja ne podpira klientove odločitve, da preneha s terapijo, terapevt omogoči zaključek terapije na način, ki spoštuje klientovo avtonomijo. Opustitev terapije ali menjavo terapevta je treba izvesti obzirno do klientovega dostojanstva in dobrobiti.

 • Terapevt mora vedeti, kdaj so njegovi drugi odnosi ali obveznosti v nasprotju z interesi klienta. Kadar pride do takega konflikta interesov, je terapevt dolžan, da klienta na to opozori in ga je pripravljen skupaj z njim tudi razčistiti.

 • Terapevti naj upoštevajo, da dvojni odnosi - torej takrat, ko je klient hkrati tudi terapevtov podrejeni,   prijatelj,  sorodnik ali  partner -  običajno   slabijo   njihovo profesionalno presojo in povzročajo nepotreben stres tako klientu kot njim samim.

 • Zaupnost je v dobri terapevtski praksi samoumevna. Vsi pogovori med terapevtom in klientom se morajo obravnavati kot zaupni. Kadar je terapevt v dvomih glede meja zaupnosti, naj poišče supervizijo.

 • Klient mora biti pred začetkom terapije obveščen (kot del dogovora med klientom in terapevtom), da lahko terapevt v izjemnih okoliščinah, ko je klient nevaren sebi ali drugim, prekrši zaupnost in ustrezno ukrepa.

 • Kadar terapevt želi določene informacije, ki jih je pridobil pri delu s klienti, uporabiti v predavanju ali publikaciji, mora pridobiti klientov pristanek in zagotoviti njegovo anonimnost. Klient mora biti obveščen, da lahko pristanek na uporabo informacij o njem tudi kadarkoli prekliče.

 • Terapevt ima delovno okolje, v katerem je zagotovljena zasebnost.

 • Terapevt se drži načela zaupnosti terapevtskega odnosa tudi po tem, ko klient s terapijo zaključi.

 • Terapevt, ki v teku svojega kliničnega dela izve za določeno kriminalno dejanje, ne glede na to, kdaj se je to dejanje zgodilo, mora takoj poiskati supervizorsko in pravno pomoč.

VARNOST KLIENTOV

Sklenitev začetnega dogovora

 • Terapevt naredi vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti klienta pred telesnimi ali psihološkimi poškodbami, ki bi nastale v teku terapije.

 • Kadar se pri klientu pojavi telesna zdravstvena težava, terapevt klienta napoti k njegovemu zdravniku ali drugi ustrezno usposobljeni osebi. Terapevt mora pridobiti klientovo dovoljenje, preden se obrne na drugega strokovnjaka, razen v primeru močnejših etičnih ali pravnih utemeljitev.

 • Terapevt mora predvideti, kako bo poskrbljeno za kliente v primeru terapevtove opravilne nesposobnosti ali smrti. Med drugim mora tudi poskrbeti za ustrezno obravnavo zaupnih dosjejev in avdio ali video posnetkov.

 •   Dogovori med klientom in terapevtom, ki so lahko pisni ali ustni, morajo jasno opredeliti višino in način plačila storitev, počitnice/praznike ter odpoved terapevtskih srečanj z ene ali druge strani. O trajanju terapije, menjavi terapevta in prenehanju terapije je treba s klientom doseči obojestransko sprejemljiv dogovor. Kasnejše spremembe dogovora so prav tako stvar dogovora s klientom.

 • Terapevt klienta obvesti, če ugotovi kakršenkoli konflikt interesov v uvodnem pogovoru ali kadarkoli kasneje v teku terapije.

 • Terapevt je odgovoren za postavljanje in nadzor meja med profesionalnim in družabnim odnosom in mora klientu te meje tudi pokazati.
   

Usposobljenost

 • Terapevt sprejema kliente v skladu s svojo usposobljenostjo, zmožnostmi in supervizijskimi dogovori.

 • Terapevt je pozoren, da ne prekorači meje svoje usposobljenosti. Kadar ugotovi, da se približuje meji svoje usposobljenosti, je nujen posvet s kolegom in/ali supervizorjem. V primeru, da se to izkaže za primerno, klienta preusmeri k drugemu terapevtu.

 • Terapevt je dolžan vzdrževati svojo lastno učinkovitost in zmožnost izvajanja terapevtskega dela. Terapevt ne sme delati s klienti, kadar so njegove sposobnosti ovirane.

 • Terapevt ima ustrezno terapevtsko in supervizijsko podporo, s pomočjo katere vzdržuje etičnost in profesionalnost svojega dela.
   

Supervizija

 • Supervizija nudi terapevtu podporo, izzive za strokovni razvoj ter omogoča zaščito klienta. Člani Inštituta SATORI ne smejo izvajati terapevtskega dela brez ustrezne ravni supervizije.

 • Terapevt skupaj s svojimi supervizorji deli odgovornost za izvajanje supervizije, ki je naravnana k cilju in relevantna za terapevtovo klinično prakso.
   

Strokovno izpolnjevanje

 • Terapevt je dolžan nadaljevati svoj osebni in strokovni razvoj skozi naslednje možnosti: osebna terapija, redna supervizija, nadaljnje usposabljanje, raziskovanje, objavljanje strokovnih prispevkov.
   

Raziskovanje

 

 • Če terapevt izvaja raziskave o psihoterapiji, je to dolžan izvajati znotraj tukaj začrtanih etičnih okvirov.

bottom of page